Ajdi
  /  Ajdi

Nosilec projekta je Zavod Svibna, regijski zavod za ohranjanje in trajnostni razvoj podeželja, Občina Krško, Posavski muzej Brežice, Javni zavod KŠTM Sevnica, Javni zavod KTRC Radeče in Gostinsko podjetje Sevnica – Hotel Ajdovec.

Namen projekta

Projekt Ajdi! na osnovi izročila o Ajdih in njihovega odnosa do narave povezuje naravno in kulturno dediščino območja LAS  Posavje in pri tem rešuje več potreb navedenega območja: P7 (Ohranjanje narave in krajine ter vključevanje naravne in kulturne dediščine v razvoj trajnostnega turizma), P3 (Vnos novih znanj za dvig dodane vrednosti obstoječim proizvodom in za razvoj novih proizvodov in storitev), P8 (: Razvoj in implementacija inovativnih turističnih produktov in ponudbe), ob teh pa še P1 (Ohranjanje in ustvarjanje delovnih mest), P11 (Izboljšanje dostopnosti storitev za vse prebivalce in povečanje privlačnosti prostora), P12 (Povečanje vključenosti ranljivih skupin v družbo z razvojem novih storitev in krepitvijo zaposlitvenih priložnosti na področjih prepoznanih socialnih izzivov) in  P15 (Krepitev vseživljenjskega učenja). Povezuje arheološka najdišča Posavja, ki imajo v svojem nazivu  pridevnik »ajdovski«, in ki se nahajajo sredi območij naravne dediščine oz. posebnih varovanih  območij,  kot so to npr. v okviru omrežja Natura 2000 (Ajdovska jama pri Nemški vasi), Kozjanskega parka in biosfernega območja Obsotelje in Kozjansko (Ajdovska jama v Silovcu pri Sromljah, Ajdovski Gradec nad Vranjem pri Sevnici), pa tudi v okviru posebnih gozdnih območij in blizu posameznih naravnih vrednot (Ajdov grob na obronku gozda Jatna v občini Radeče).

 

Cilji in rezultati projekta

V projektu smo si zastavili  naslednje cilje:

  • prispevati k ohranjanju narave in biotske raznovrstnosti z osveščanjem in vključevanjem lokalnega prebivalstva v razvoj trajnostne turistične ponudbe v varovanih območjih (Natura 2000 Ajdovska jama, Biosferno območje Kozjansko, idr.)
  • razviti storitve, ki prispevajo k revitalizaciji oz. boljši izkoriščenosti posamičnih objektov kulturne dediščine (zapuščina Ajdov) in naravnih vrednot za namene trajnostnega turizma (doživljajski produkti, virtualno doživljanje dediščine), ob tem pa tudi razvoj ostalih lokalnih produktov in ponudbe, s tem pa prispevati k družbeno gospodarskem razvoju območja;
  • zagotoviti boljšo dostopnost do naravoslovnih,  kulturnih, izobraževalnih, prostočasnih in socialnih vsebin za boljšo kakovost življenja različnim ciljnim skupinam obiskovalcev.

Rezultati in učinki operacije bodo sledeči: ureditev jamske infrastrukture (2 ukrepa), strokovne podlage (4), načrt upravljanja (1), čelne svetilke za obiskovalce jame (10), študijska krožka, delavnice (rokodelske -3, kulinarične – 1, za vodnike, interprete – 6, za otroke in mladino -3, predavanja, predstavitve -4), novi programi, ponudba (spominki – 1, razviti jedilniki -4, programi za virtualno doživljanje dediščine – 3, razstava – 1, animacijski programi -1 ), 4 VR očal,  10 kompletov historičnih oblačil in 10 oblačil za obiskovalce za igriva doživetja, 40 kompletov historičnega jedilnega pribora, javni dogodki na najdiščih (3), oblikovan nov inovativni integralni turistični produkt (1), objave na spletnih straneh in socialnih omrežjih partnerjev (20), promocijski film (1), objave v medijih (6), e- brošura (1), tiskovna konferenca (1), število vključenih (510) , število vključenih v ozaveščanje o varovanju narave (70), delovna akcija (1), elaborat o Ajdih (1), ohranitev delovnega mesta (1).

 

Aktivnosti Gostinskega podjetja Sevnica d.o.o v projektu

Gostinsko podjetje Sevnica d.o.o. – Hotel Ajdovec  bo v okviru projekta

  • razvil prazgodovinske krožnike oz. jedilnike, povezane s štirimi najdišči oz.  štirimi »ajdovskimi« obdobji,
  • na osnovi originalnih najdb priskrbel tudi jedilni pribor in
  • izvedel kulinarične delavnice na temo »ajdovskih« jedilnikov tudi zaostale gostinske ponudnike iz Posavja.

Skupna vrednost aktivnosti Gostinskega podjetja Sevnica d.o.o. v tem projektu je 8.819,68 €, od teh je s strani EKSRP sofinanciranih 6.497,40 €.

Projekt je sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje.

Za vsebino je odgovoren Zavod Svibna, regijski zavod za ohranjanje in trajnostni razvoj podeželja, organ upravljanja, določen za izvajanje programa razvoj podeželja RS za obdobje 2014 – 2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Nudimo izbor različnih jedi iz časov Ajdov po predhodnem naročilu za zaključene skupine.

 

UPORABNE POVEZAVE